Cài đặt EzyPlatform

Cập nhật lúc 1715336343000

Với docker

Bạn có thể chạy lệnh:

docker pull youngmonkeys/ezyplatform

Để tải docker image. Sau đó chạy lệnh

docker run --name=ezyplatform -p 9090:9090 -p 8080:8080 -p 18080:18080 -p 3005:3005 -p 2208:2208 -p 2611:2611/udp -d youngmonkeys/ezyplatform:latest
Docker có một vấn đề là có thể không tự động áp dụng các plugin sau khi khởi động lại, vậy nên trong trường hợp này bạn cần vào giao diện dashboard của admin và web rồi nhấn nút restart.

Lưu ý rằng cách chay ezyplatform với docker này chỉ dành cho việc test, trải nghiệm mà thôi. Để có thể sử dụng ezyplatform một cách lâu dài, bạn buộc phải không sử dụng docker theo hướng dẫn dưới đây.

Thông tin đăng nhập cho Mysql là: root/12345678

Không sử dụng docker

Các Bước Cài Đặt

 1. Tải và cài đặt JDK 8. Bạn có thể tải từ oracle tại đây.
 2. Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME, bạn có thể tham khảo tại đây.
 3. Cài đặt Mysql, bạn có thể tham khảo tại tài liệu MySQL.
 4. Truy cập trang chủ EzyPlatform và tải gói cài đặt.
 5. Giải nén tệp đã tải để có thư mục EzyPlatform. Mở thư mục này.
 6. Mở tệp settings/setup.properties và sửa đổi thông tin nguồn dữ liệu tương ứng.

Hãy chắc chắn bạn đang sử dụng Java 8 bằng cách chạy câu lệnh java -version để kiểm tra.

Đối với Linux, MacOS

 1. Mở terminal và di chuyển đến thư mục EzyPlatform đã tải với lệnh cd.
 2. Chạy lệnh: bash cli.sh "console admin". Nếu bạn thấy hiển thị EZYHTTP READY, điều này có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công. Nếu có ngoại lệ xảy ra, điều này có nghĩa là bạn đã cấu hình sai datasource.
 3. Truy cập URL sau: http://localhost:9090/setup-admin.
 4. Điền thông tin cần thiết để tạo tài khoản super admin.
 5. Sau khi nhập thông tin thành công, nhấp vào nút submit để hoàn tất cài đặt EzyPlatform.
 6. Quay lại terminal và nhấn crlt + C để thoát khỏi chế độ console.
 7. Chạy lệnh: bash cli.sh "start admin" ; tail -f logs/admin-server.log để bắt đầu EzyPlatform ở nền và theo dõi bất kỳ lỗi nào được ghi lại. Tuy nhiên, thông thường sẽ không có lỗi ở bước này.
 8. Nếu bạn muốn khởi động trang web, truy cập URL sau: http://localhost:9090/dashboard/web và nhấp vào nút start. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chỉ có theme mặc định sẽ được khởi động, nên bạn sẽ cần tải một theme khác theo sở thích của mình.
 9. Nếu bạn muốn khởi động máy chủ socket, truy cập URL sau: http://localhost:9090/dashboard/socket và nhấp vào nút start.

Đối với Windows

 1. Mở command prompt (cmd) và di chuyển đến thư mục EzyPlatform đã tải với lệnh cd.
 2. Chạy lệnh: .\cli.bat "console admin". Nếu bạn thấy hiển thị EZYHTTP READY, điều này có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công. Nếu có ngoại lệ xảy ra, điều này có nghĩa là bạn đã cấu hình sai datasource.
 3. Truy cập URL sau: http://localhost:9090/setup-admin.
 4. Điền thông tin cần thiết để tạo tài khoản super admin.
 5. Sau khi nhập thông tin thành công, nhấp vào nút Submit để hoàn tất cài đặt EzyPlatform.
 6. Nếu bạn muốn khởi động trang web hãy mở một cmd mới, di chuyển đến ezyplatform và chạy lệnh .\cli.bat "console web". Tuy nhiên, ở thời điểm này, chỉ có theme mặc định sẽ được khởi động, nên bạn sẽ cần tải một theme khác theo sở thích của mình.
 7. Nếu bạn muốn khởi động trang socket hãy mở một cmd mới, di chuyển đến ezyplatform và chạy lệnh .\cli.bat "console socket".

Dừng EzyPlatform

 1. Đối với Linux: Chạy lệnh: bash cli.sh stop.
 2. Đối với Windows: Đóng tất cả cửa sổ cmd.

Bước tiếp theo bạn có thể: Thêm một plugin vào EzyPlatform mà bạn vừa cài đặt.